CBM Tổ Chức Khóa Đạo Tạo Nhận Thức và Đánh Giá Viên Nội Bộ ISO 45001: 2018

Nhằm trang bị những kiến thức tổng quan và cơ bản về tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 cho CB-CNV đang làm việc tại công ty và các dự án cùng với việc đào tạo đánh giá viên nội bộ ISO 45001: 2018 phục vụ công tác kiểm tra và vận hành hệ thống an toàn, sức khỏe của công ty, Ban ISO công ty CBM đã tổ chức Khóa đào tạo nhận thức và đánh giá viên nội bộ ISO 45001: 2018 từ ngày 07 đến ngày 09 tháng 12 năm 2020.

ISO 45001: 2018 thay thế cho OHSAS 18001: 2007 và là tiêu chuẩn ISO quốc tế cho Hệ thống quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OHSMS), được xây dựng với mục đích:

  • Thiết lập và triển khai mục tiêu, chính sách về An toàn sức khỏe nghề nghiệp (OHS)
  • Xây dựng các quy trình có hệ thống nhằm xem xét các bối cảnh cũng như phát hiện các rủi ro, cơ hội, các yêu cầu pháp lý và các yêu cầu khác
  • Phát hiện các mối nguy hiểm và rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt động của doanh nghiệp
  • Xây dựng các biện pháp để kiểm soát các mối nguy trong vấn đề an toàn lao động
  • Nâng cao nhận thức về các rủi ro OHS đối với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp
  • Đánh giá hiệu quả OHS
  • Đưa ra các biện pháp cải tiến thông qua các hành động phù hợp

Hệ thống ISO 45001: 2018 với nhiều cải tiến giúp tăng khả năng đồng bộ với các hệ thống quản lý khác như ISO 9001, ISO 14001,… sẽ giúp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng của CBM, giảm thiểu tối đa các nguy cơ gây mất an toàn khi triển khai công việc nhất là đối với các nhà thầu thi công.

Một số hình ảnh của Khóa đào tạo: