Chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 45001: 2018, ISO 14001: 2015:

Chứng nhận thành viên Hội đồng Công Trình Xanh Việt Nam 

 

Chứng nhận TOP 500 Doanh Nghiệp Thịnh Vượng Việt Nam, TOP 500 Doanh Nghiệp Tăng Trưởng Nhanh Nhất Việt Nam và TOP 500 Doanh Nghiệp Lớn Nhất Việt Nam:

Chứng nhận của Chủ Đầu Tư:

Chứng nhận số giờ thi công an toàn: