Tin tuyển dụng

Biên phiên dịch Tiếng Hàn

Kế toán viên

Kỹ sư xây dựng - QA/QC - Bình Phước

Kỹ sư xây dựng – QA/QC (Quản lý chất lượng)

Kỹ sư xây dựng – Shopdrawing/QS

Kỹ sư xây dựng - Kỹ thuật hiện trường

Kỹ sư Bóc tách khối lượng (QS)

Kỹ sư Biện pháp thi công đấu thầu